Продукти и обучение

ОБУЧЕНИЯ

В рамките на проекта ще бъдат проведени няколко вида обучения за преподавателите на ВУЗФ:

1. Обучение на академичния състав в съвременни методи на преподаване чрез ИКТ.
С развиването на ИКТ, тяхното приложение в съвременния живот все повече нараства нуждата от въвеждане на съвременни методи на обучение. Начинът на живот на младите хора е немислим без съвременните технологии и интернет, където те прекарват по-голяма част от своето време както за подготовка и обучение, така и за развлечение. С това се увеличават и техните изисквания към преподавателите и методите за самостоятелна подготовка, които те им препоръчват. Голяма част от преподавателите на ВУЗФ използват модерни методи в своите аудиторни занятия, университетът разполага с 2  компютърни зали, зала с интерактивна дъска, безжичен и безплатен достъп до интернет. С настоящата дейност ще бъдат обучени още 20 преподаватели за работа със специализирани програмни продукти и 60 преподаватели за съвременни методи на преподаване чрез използване на ИКТ. За целта ще бъдат проведени два типа обучения:
1. Провеждане на специализирано обучение за работа с ИКТ. Курсът ще включва обучение за работа с интерактивната дъска, работа с Word, Excel и Pоwerpoint.
2. Специализирано обучение за прилагане на съвременни подходи в преподаването, чрез използване на ИКТ. Развитието на методите на преподаване ще подкрепи изграждането на модерна образователна система и повишаване на заинтересоваността на студентите.

2. Провеждане на интензивно специализирано обучение по английски език.
Една от основните цели на ВУЗФ е провеждането на модерно, практически ориентирано и актуално обучение на студентите. Тази цел намира своя израз във въвеждането на интересни и актуални за пазара на труда нови специалности, съвместни програми в бакалавърска и магистърска степен, въвеждане на преподаване на английски език, използването на много гост-лектори от чужбина и редовно осъвременяване на учебните програми. Съществуват няколко съвместни програми с Университета в Шефийлд, Великобритания и специалност „Финансов мениджмънт и маркетинг“ (в ОКС бакалавър и магистър), които са изцяло на английски език и съвместна програма с Института за предприемачи на Сиско, в която преобладаващата част от материалите са на английски език. Дейността цели да даде въможност на преподавателите за нови кариерни възможности  и за научно развитие чрез включване като лектори в тези програми и чрез разширяването на използването на английски език и в другите предлагани специалности и програми, като за целта е необходимо всички преподаватели да могат свободно да използват езика, за да могат да следят актуалните световни тенденции в своята професионална сфера и да ползват информационни ресурси за своите научни разработки и научно-изследователски проекти от една страна и да могат да преподават на английски език от друга. Като допълнение чрез свободното владеене на езика и тези преподаватели ще могат да участват в различни програми за мобилност, което допълнително ще обогати техния преподавателски опит.

3. Провеждане на специализирани професионални курсове за преподавателите на ВУЗФ
В рамките на тази дейност ще се проведе анкета сред преподавателите и студентите за оценка на необходимостта от разработване на специализирани курсове. Ще бъдат разработени въпросници за двете анкети. Фокусът при анкетата за преподавателите ще бъде върху тяхната собствена нужда от допълнително обучение – по специалността или педагогика, а при студентите – ще бъде проучена тяхната нагласа към използваните в момента методи на преподаване и необходимостта от въвеждане на нови. На база поседващия анализ ще се формулират необходимите теми на обучения и ще бъде проведена процедура за избор на изпълнител. Предвижда се провеждане на три вида обучения:
1) Високо специализирани обучения с експерти от практиката, които да демонстрират новостите в професионалните направления, в които провежда обучение ВУЗФ. Ще се проведат обучения в трите учебни съвети – Финанси, Застраховане и Счетоводство.
2) Семинар за използване на резултатите от обучението и прилагането на други добри практики в изпълнение на Системата за натрупване и трансфер на кредити.
3) Семинарни обучения за прилагане на модерни стратегии, практики и технологии в преподаването. Лектори на семинарите ще бъдат експерти от Сити колидж, Солун, Гърция, филиал на Университета в Шефийлд, съгласно. По този начин ще бъдат привнесени добри практики от университет получил наградата „Университет на годината“ във Великобритания за 2011 г. Университетът в Шефийлд е на 10 място за Великобритания и на 97 място в световен мащаб в годишната световна класация на най-добрите 500 университета и има петима носители на Нобелова награда.

 

ПРОДУКТИ

Разработване, апробиране и внедряване на теоретичен модел на педагогическите способности.
Този модел ще даде възможност за ефективно управление и оценяване на прилаганите от преподавателите съвременни образователни стратегии и технологии, ефективността на академичното преподаване, съответствие на учебното съдържание с изискванията на пазара на труда и др.

Инструментариум за повишаване качеството на подготовката и за обучение, ориентирано към пазара на труда.
Инструментариум, който ще съдържа адекватни механизми за анализ на състоянието на учебната документация и качеството на учебните програми спрямо изисканията на пазара на труда.

Система за кариерно израстване на преподавателите във ВУЗФ (съгл. Закона за развитието на академичния състав в Република България).
В рамките на проекта ще бъде създадена и апробирана система за кариерно развитие на всички преподаватели във висшето училище, която след приключването на проекта ще пробължи да действа като инстумент за повишаване на квалификацията на преподавателите и ще бъде обвързана със системата за формиране на техните възнаграждения.