Цели

Основната цел, която ВУЗФ ще постигне с изпълнението на настоящия проект е създаване на система за повишаване на квалификацията и кариерното израстване на академичния състав.
Тя ще се реализира с постигането на следните специфични цели:
1. Създаване на методика и инструментариум за повишаване качеството на подготовката и за обучение, ориентирано към пазара на труда.
2. Създаване, апробиране и усъвършенстване на система за кариерно израстване на
преподавателите във ВУЗФ
3. Разработване, апробиране и внедряване на теоретичен модел на педагогическите способности.
4. Повишаване на квалификацията на преподавателите в следните области:
- умения за преподаване чрез съвременни методи и използване на ИКТ;
- повишаване на броя на преподавателите, които владеят английски език и могат свободно да го използват за преподаване и изполване на информационни ресурси за подготовка на лекции и научно-изследователска дейност;
- умения за разработване на учебно съдържание;
- умения за прилагане на съвременни стратегии, практики и методи на обучение;
-  професионалното направление, в което преподават;
Постигането на основната и специфичните цели в своята синергия ще доведе до повишаване на качеството на предлаганите образователни услуги, постигането на още по-голяма практическа насоченост на обучението, подобряване на уменията на преподавателите да намерят правилния подход към всеки студент и уменията им да преподават актрактивно и адекватно на съвременните технологии.