Целеви групи

Изграждането на система за кариерно развитие ще повлияе пряко на мотивацията на преподавателите във ВУЗФ да повишават своята квалификация и компетенции и да бъдат отворени към съвременните технологии и новите методи на преподаване. Проектът ще допринесе за кариерното развитие на преподавателите и  ще създаде условия за усъвършенстването им и тяхната мотивация за пълноценно участие в процеса на обучение.