Индикатори

Обучени преподаватели за работа с ИКТ – 20 души;
Обучени преподаватели за прилагане на съвременни подходи в преподаването, чрез използване на ИКТ – 60 души;
Обучени преподаватели по английски език – 9 души;
Преподаватели, преминали високо специализирани обучения по специалността си – 30 души;
Обучени преподаватели за прилагане на модерни методи на преподаване – 60 души;
Преподаватели преминали обучение за използване на резултатите от обучението и прилагането на други добри практики – 60 души;
Разработен, апробиран и внедрен теоретичен модел на педагогическите способности;
Разработен инструментариум за повишаване качеството на подготовката и за обучение, ориентирано към пазара на труда;
Разработена, апробирана и внедрена система за кариерно развитие на академичния състав на ВУЗФ;
Брой информационни табели – 1 бр.;
Брой информационни брошури – 500 бр.;
Брой тефтери – 60 бр.
Брой химикалки – 60 бр.
Брой флаш памети – 60 бр.
Брой тениски – 9 бр.
Брой проведени конференции – 2 бр.