Екип

Ръководител на проекта: доц. д-р Мирослава Пейчева
Ръководителят на проекта отговаря за цялостното ефективно техническо и финансово изпълнение на проекта в съответствие с изискванията на ОП РЧР и с Плана за действие на проекта, осъществява контрол върху работата на членовете на екипа по проекта, води цялата комуникация с договарящия орган, представя всички необходими документи, междинни и финансови отчети и мониторинг. Участва в екипа за избор на експерти и изпълнители на поръчките и следи за тяхното изпълнение.

Координатор: Марио Каменов
Коодринаторът отговаря пред ръководителя на проекта за цялостното изпълнение на проектните дейности, отговаря за ефективното техническо изпълнение на проекта в съответствие с изискванията на ОП РЧР и в съответствие с Плана за действие на проекта, подготвя необходимата информация във връзка с техническото отчитане и плащанията по проекта, отговаря за подготовката, отпечатването и разпространението на комуникационните материали по проекта, координира провеждането на процедурите за възлагане на обществени поръчки, отговаря за качественото изпълнение на договорите с външни изпълнители и за спазването на указаните срокове.

Счетоводител: Роза Димитрова
Организира и осъществява счетоводната дейност във връзка с изпълнението на проекта, съобразно действащото законодателство. Следи за документалната обоснованост на всяка счетоводна операция, законосъобразност и целесъобразност на изразходваните средства. Заедно с юриста организира провеждане на избор на изпълнител. Осъществява насрещни проверки при изразходване на средствата с цел избягване на всякакви финансови злоупотреби. Съдейства при извършване на мониторинга и окончателния одит на проекта от  избрания независим одитор.

Технически сътрудник: доц. д-р Жельо Христозов
Техническият сътрудник подготвя всички необходими документи за подписване на договора за изпълнение на проекта, организира информационната кампания за сформиране на целевата група по проекта, изготвя пълна и точна документация, свързана с изпълнението на проекта и отговаря за нейното съхранение, подпомага дейността на другите членове на екипа. Подпомага юриста и счетоводителя при подготовката и провеждането на избор на изпълнители.

Юрист: Мартин Арнаудов
Юристът отговаря за подготовката на процедурите за избор на изпълнител, участва в комисията по провеждането им, подготвя необходимите договори с изпълнители и експерти, следи за спазването на законите и подзаконовите нормативни актове в процеса на изпълнение на проекта.