Дейности

Дейност 1: Обучение на преподавателите по съвременни методи на преподаване чрез информационно-комуникационни технологии.
 С настоящата дейност ще бъдат обучени 20 преподаватели за работа със специализирани програмни продукти и 60 преподаватели за съвременни методи на преподаване чрез използване на ИКТ.

Дейност 2: Провеждане на интензивно специализирано обучение по английски език.
Дейността предвижда организиране на интензивно обучение по английски език.

Дейност 3: Провеждане на специализирани професионални курсове за преподавателите на ВУЗФ.
1. Високо специализирани обучения с експерти от практиката, които да демонстрират новостите в професионалните направления, в които провежда обучение ВУЗФ.
2. Семинар за използване на резултатите от обучението и прилагането на други добри практики в изпълнение на Системата за натрупване и трансфер на кредити.
3. Семинарни обучения за прилагане на модерни стратегии, практики и технологии в преподаването.

Дейност 4: Изследване структурата на педагогическите способности и основните функции на педагогическото общуване „студент-преподавател“.
Разработването на теоретичен модел ще даде възможност за изследване на връзките и взаимното влияние на отделните компоненти по отношение на функциите на педагогическата дейност – обучаващи, възпитателни, организаторски и изследователски. Особено важна в модела е ролята на информационните и комуникационните технологии, които са негова неотделима част. Този модел ще даде възможност за ефективно управление и оценяване на прилаганите от преподавателите съвременни образователни стратегии и технологии, ефективността на академичното преподаване, съответствие на учебното съдържание с изискванията на пазара на труда и др.

Дейност 5: Създаване на инструментариум за повишаване качеството на подготовката и за обучение, ориентирано към пазара на труда.
 В рамките на дейността ще се създаде инструментариум, който ще съдържа адекватни механизми за анализ на състоянието на учебната документация и качеството на учебните програми спрямо изисканията на пазара на труда.

Дейност 6: Създаване, апробиране и усъвършенстване на система за кариерно израстване на преподавателите във ВУЗФ (съгл. Закона за развитието на академичния състав в Република България).
Ще бъде създадена и апробирана система за кариерно развитие на всички преподаватели във висшето училище, която след приключването на проекта ще пробължи да действа като инстумент за повишаване на квалификацията на преподавателите и ще бъде обвързана със системата за формиране на техните възнаграждения.

Дейност 7:  Информираност и публичност.

Дейност 8: Управление на проекта.