Всички публикации от mario

Разяснение по публична покана № 3/27.09.2013 г.

Във връзка с постъпило запитване, публикуваме разяснение по публична покана № 3/27.09.2013 г. – „Провеждане на обучение по използване на ИКТ, Английски език и специализирано професионално обучение с 4 обособени позиции.“

От тук можете да изтеглите разяснението: Raziasnenia

Обява

Висше училище по застраховане и финанси, в качеството си на бенефициент по проект № BG051PO001-3.1.09-0023, с наименование „Повишаване на квалификацията на преподавателите във ВУЗФ и създаване на система за кариерното им израстване”, обявява процедура „избор с публична покана“ с предмет: „Провеждане на обучение по използване на ИКТ, Английски език и специализирано професионално обучение с 4 обособени позиции“.

 Подаването на офертите от кандидатите по процедурата е до 16,00 часа на 17.10.2013 г.

Документация за участие в процедурата: Documents